ข้อตกลง/Announcement

    ในการสมัครเรียน ผู้สมัครทุกคนจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องทุกประการ หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าเรียน หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครเข้าเรียน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

    ห้ามใช้ปริญญาหรือใบรับรองปลอม กรณีใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัคร หากตรวจพบจะถูกถอนสภาพนักศึกษา และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

    1. รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/กศน.ม.6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ปริญญาตรี / ปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    2. เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

    3. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการการสมัครเรียนอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับเป็นหน่วยกิตรวมในหลักสูตร

    4. หากผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียน หรือค่าลงทะเบียนเรียนและมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าลงทะเบียนหรือเงินอื่นใด ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากนักศึกษาไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

    5. มหาวิทยาลัยเกริกจะกำหนดแผนการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัครทุกคนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด หากผู้สมัครคนใดไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์ของผู้สมัครเอง ผู้สมัครรับทราบว่าการสำเร็จการศึกษาอาจล่าช้าและไม่ถือเป็นความผิดของมหาวิทยาลัย

    6. ผู้สมัครตกลงและยินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครนักศึกษา หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทราบ ตกลง และยินยอมว่า มหาวิทยาลัยมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ในเว็บไซต์ https://www.krirk.ac.th/privacypolicy หรือที่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหลัง

    All applicants are required to provide only truthful and accurate information in this application form. If the applicant lacks one of the required qualifications or do not fulfill any of the admission criteria or provide any inaccurate information, the University reserves the rights to cancel the application for admission.

    The use of fake degree certificates is prohibited. If the fraudulent documents are submitted or used, the student status will be terminated and the legal action will be taken.

Admission Requirements

    1. Applicants should hold a High School diploma, successfully complete Grade 12 (M.6), Vocational Certificate, High Vocational Certificate, Bachelor, or Master’s Degree or its equivalence in any fields from local or overseas educational institutions, accredited by the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation.

    2. Applicants for Master of Laws program are required to hold a Bachelor’s Degree in Law from local or overseas educational institutions, accredited by the Office of the Higher Education Commission.

    3.Students with no or limited previous studies in the program they have applied are required to take some or all of the preliminary courses set by Graduate School Committee before they can study core courses. These specially-designed courses will not be counted as credits toward the Master’s Degree Program.

    4.The University reserves the right not to refund application and registration fees or any other money. that the university receives from students under any circumstances.

    5. Krirk University will set an appropriate study plan for all applicants to enable them to graduate within the period specified by their curriculum. Should any applicant be unable to graduate within the specified period due to circumstances of their own making, the applicant acknowledges that their graduation may be delayed and that the university is not at fault.

    6. The applicant hereby agrees and gives consent to the University to collect, use, process, and disclose personal data for the purpose pertaining to student admissions or for the University's business. The applicant also acknowledges, agrees, and consents that the University has the right to store, collect, process, and disclose the personal data in accordance with the Personal Data Protection Policies as currently announced on the website https://www.krirk.ac.th/privacypolicy, which may be amended in the future.